اخبار و مقالات

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری
۱۳۹۶-۰۳-۲۳

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیارینگهداری از فیلتراسیون

 

ب) اقدامات در فصل آبیاری :
– کنترل ایستگاه کنترل مرکزی هر دو روز یکبار
– شستشوی مخزن فیلتر هیدروسیکلون
– تخلیه معکوس فیلتر شنی و تعویض سیلیس هر دو روز یکبار
– اطمینان از پاره نبودن فیلتر توری
– تخلیه معکوس فیلتر دیسکی

فیلتر توری

 ج ) اقدامات لازم در فصل استراحت :
– باز کردن شیرهای فیلتراسیون و تانک کود
– شستشوی فیلتراسیون
– روغن کاری و گریس کاری سیستم